VÝCVIK

ZMMP od 12 měsíců

1 - STOPA - 50 bodů (min. 35)

Stopa vlastní, nejméně 150 kroků dlouhá, min.15 minut stará, jednou lomená v pravém úhlu, předmět zakončující stopu. Časový limit pro vypracování stopy je 5 minut.

2 - POSLUŠNOST - 50 bodů (min. 35)

 

a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) ZP10
Povel: k noze + posunek x ke mně
   
b) ovladatelnost na vodítku (střelba) ZP10
Povel: k noze + posunek
   
c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) ZP10
Povel: lehni + posunek - vstaň + posunek - sedni + posunek
   
d) aport volný (předmět psovoda) ZP10
Povel: aport (přines)
   
e) odložení psa (vzdálenost 15 kroků) ZP10
Povel: zůstaň + posunek

 

3 - SPECIÁLNÍ CVIKY - 50 bodů (min. 35)

 

a) rozlišování předmětupsovoda první úspěšný pokus ZP10
druhý úspěšný pokus ZP10
   
b) vyhledání předmětu psovoda 3 předměty po 5-ti bodech ZP15
ovladatelnost psa ZP5
   
c) vyhledání ztraceného předmětu psovoda ZP10
Připomínky k provádění zkoušky ZMMP :

1. Rozlišování
Povel ZP " PŘINES ". Cvik se nemusí provádět ihned po skončení stopy. Velikost předmětů je maximálně 10 x 10 x 2 cm. Předměty musí být z materiálu, který dobře pohlcuje pach (textil, filc, apod.). Předměty psovoda a pomocníka se nesmí od sebe výrazně odlišovat. Terén na rozlišení musí být přehledný tak, aby pes nemusel předměty hledat. Cvik se provádí tak, že ve dvou řadách vzdálených od sebe 10 kroků (jedna řada je kolmá ke směru vyslání a druhá řada je souběžná se směrem vyslání, jsou položeny dvě skupiny předmětů. Psovod vysílá psa z určeného místa, tj. ze vzdálenosti 5-ti kroků od každé skupiny předmětů. Před vysláním musí dát psovod psu nasumovat pach kontrolního předmětu z igelitového sáčku. Toto provádí,i když se jedná o rozlišení vlastního předmětu. Předměty jsou položeny v řadě ve vzdálenosti cca. 70-ti cm. Od sebe. Provádí se dva pokusy, přičemž při druhém pokusu se mění položení předmětů pomocníků a psovoda. Pořadí položení předmětů určí rozhodčí. Předmět, který pes při rozlišování zvedl, nesmí být již použit. Při pokládání předmětů je třeba, aby pomocníci i psovod šli na určené místo a zpět tak, aby prostor mezi vysíláním psa a řadami zůstal nepošlapaný. Provádí se rozlišení předmětu psovoda od dvou cizích předmětů dvou pomocníků. Psovod odloží psa do úkrytu a podle pokynů rozhodčího odejde položit svoje předměty. Při odevzdávání předmětu nemusí pes sedět.

2. Vyhledání předmětů
Povel ZP " HLEDEJ - APORT " a ukázání pravou rukou směrem k předmětu. Čas na vypracování je 5 minut. Vyhledávání se provádí v prostoru 20 x 30 kroků v čase 5ti minut. V polovině vzdálenosti 20ti kroků je vedena osa postupu, na které se pohybuje psovod se psem. Na pokyn rozhodčího se zastaví, přidrží psa za obojek a odhodí předmět do vzdálenosti cca 10ti kroků. Na další pokyn rozhodčího (cca 5 sekund) vysílá psa pro předmět. Pes musí předmět v co nejkratší době najít a nejkratší cestou přinést k psovodovi. Při odevzdání předmětu nemusí pes sedět. Další předměty odhazuje psovod na pokyn rozhodčího pocca10ti krocích, a to střídavě na levou a pravou stranu. Terén pro vyhledání musí být tak nepřehledný, aby předměty po odhození nebyly vidět a pes byl nucen předměty hledat. Velikost předmětů je maximálně 10 x 10 x 2 cm., přičemž jeden předmět musí být dřevěný. Předměty se nesmí svou barvou výrazně odlišovat od terénu. Jako předmětu se nesmí používat hračky nebo výstroj psa.

3. Vyhledání ztraceného předmětu
Povel ZP " HLEDEJ - APORT ". Psovod se psem vyjde určeným směrem. Na pokyn rozhodčího upustí připravený předmět tak, aby to pes neviděl. Na pokyn rozhodčího se po cca. 30-ti krocích zastaví. Na další pokyn rozhodčího dá psovod psu nasumovat pach kontrolního předmětu z igelitového sáčku a vzápětí vyšle psa k najití a přinesení ztraceného předmětu. Pes musí dojít ke ztracenému předmětu, tento uchopit a nejkratší cestou se rychle vrátit ke psovodovi. Při odevzdání předmětu nemusí pes sedět. Cvik se provádí na vzdálenost 30ti kroků, přičemž čas na přinesení předmětu jsou 2 minuty. Terén pro vyhledávání ztraceného předmětu nesmí být pošlapán. Pes se vysílá pro předmět ihned po ujití dané vzdálenosti. Velikost předmětu je maximálně 10 x 10 x 2 cm. Předmět se nesmí výrazně odlišovat barvou od terénu a nesmí se jednat o hračku nebo výstroj